Polityka prywatności

Szanowni Państwo,

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Polychem Systems Sp. z o.o. z siedzibą w 60-003 Poznaniu, ul. Wołczyńska 43, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035167, NIP 7790000830, REGON 001075365 („Administrator). Bezpośrednie dane kontaktowe są dostępne są na stronie internetowej: www.polychemsystems.com.pl zakładka Kontakt.
 2. Państwa dane osobowe, są przetwarzane przez Administratora w celu :
  • prezentowania Państwu kompleksowej oferty w zakresie usług i sprzedaży produktów (marketing),
  • zawarcia i realizacji umowy na dostawy towarów i usług,
  • nawiązania oraz podtrzymanie relacji biznesowych,
  • obsługi sprzedaży,
  • dokonania rozliczeń finansowych.
 3. Państwa dane zostały pozyskane w wyniku wcześniejszych kontaktów biznesowych lub z ogólnie dostępnych źródeł, zaś ich podanie miało charakter całkowicie dobrowolny.
 4. Państwa dane osobowe, są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa:
  • Niezbędność do wykonania zawartej umowy (Art.6.ust.1 ppkt. b RODO),
  • Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (Art.6. ust.1, ppkt. c RODO),
  • Niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, takich jak np.: marketing produktów i usług, obsługa sprzedaży oraz dochodzenie należności, zawarcie i realizacja umowy na dostawy towarów i usług do Polychem Systems Sp. z o.o. , zabezpieczenia ewentualnych roszczeń i reklamacji oraz innych zgodnych z prawem celach, związanych z umową, np. statystyki i analizy współpracy i jakości świadczonych usług (art.6 ust.1 ppkt. b, f RODO),
  • Państwa zgoda, w przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych dla celów marketingowych po zakończeniu stosunku prawnego pomiędzy Państwem a Administratorem (Art.6 ust.1.a RODO).
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
  • Upoważnieni do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych pracownicy Administratora,
  • podmioty wspierające Administratora w procesie dostawy i logistyki, windykacyjne, partnerzy z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi, kancelaria prawnicza a także organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.
 6. Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 7. Państwa dane będą przetwarzane i przechowywane w czasie realizacji celów, dla którego zostały pobrane przez okres trwania stosunku prawnego między Państwem a Administratorem, a także do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Państwa osobą lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, a także przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora danych.
 8. Dane pozyskane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora, będą przechowywane do czasu zgłoszenia przez Państwa sprzeciwu względem ich przetwarzania lub cofnięcia Państwa zgody.
 9. Podanie danych osobowych jest wymagane przez Polychem Systems Sp. z o.o. w celu zawarcia i wykonania umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Polychem Systems Sp. z o.o. jest brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.
 10. Jeśli zdecydujecie się Państwo na pozostawienie swoich danych w naszej bazie danych, gwarantujemy pełną transparentność realizowanych procesów przetwarzania danych i spełnienie wszystkich praw, o których mowa w RODO/GDPR, tj. prawa dostępu oraz otrzymania kopii swoich danych, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych oraz prawo do ich przenoszenia a także cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. W celu zgłoszenia i wykonania swoich praw, prosimy skierować takie żądanie pod adres email: iod@polychem-systems.com.pl.
 11. Jeżeli jednak nie życzycie sobie Państwo otrzymywać od nas informacji oraz nie wyrażacie zgody na przetwarzanie Państwa danych, możecie Państwo w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw lub wysłać informację o usunięcie Państwa danych na adres iod@polychem-systems.com.pl. Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte z naszej bazy danych.
 12. Jednocześnie informujemy, że macie Państwo prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, jednakże nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przez jej wycofaniem.
 13. Niezależnie przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych), w przypadku gdy Państwo uznacie, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
 14. Informujemy także, że Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Informacje i dane zamieszczone na stronie www.polychem-systems.com.pl oraz w innych materiałach reklamowych są udostępnianie wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

img